Frivillighet på integreringsfeltet

[27.04.2017] i2e skal evaluere seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi.

Evaluleringen omfatter seks ulike tilskuddsordninger til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet på integreringsfeltet. I tillegg til individuelle vurderinger av de enkelte ordningene, skal det gjøres en helhetlig vurdering og anbefaling om behov for innretning og omfang av ordningene, sett i lys av andre statlige tilskuddsordninger til frivilligheten på integreringsfeltet. 

ideas2evidence samarbeider med Vista Analyse om oppdraget, og Linn Synnøve Skutlaberg er prosjektleder. Evaluleringen skal ferdigstilles i desember 2017.