Evaluering av avviklingen av kvoteordningen

På oppdrag fra Diku har ideas2evidence gjennomført en casestudie om høyere utdanningsinstitusjoners erfaringer med avviklingen av kvoteordningen. Kvoteordningen var en ordning hvor studenter fra det globale sør, Øst-Europa og BRIKS-land kunne få stipend og lån fra Lånekassen på linje med norsk studenter. Dersom de returnerte til hjemlandet etter avlagt grad, fikk de avskrevet studielånet i sin helhet. Ordningen ble avviklet i 2016. Initiativet til evalueringen kommer fra Stortinget som i et vedtak ba regjeringen om å evaluere konsekvensene av utfasingen av utenlandsstudenter. Kunnskapsdepartementet ga Diku i oppdrag å gjennomføre evalueringen, og Diku ga ideas2evidence i oppdrag å gjennomføre en uhildet casestudie av erfaringer med avviklingen ved tre høyere utdanningsinstitusjoner.

Noen av de sentrale problemstillingene var 1) hva Kvoteordningen har betydd for institusjonene, og hvordan de opplever at avviklingen har påvirket internasjonaliseringsarbeidet og 2) i hvilken grad og på hvilke måter internasjonaliseringsarbeidet fra Kvoteordningen har blitt videreført.