Evaluering av Filmfond Nord

ideas2evidence har evaluert Filmfond Nord, et regionalt filmfond eid av Nordland og Finnmark fylkeskommune. Fondet ble opprettet i mai 2012 og perioden frem til august 2015 er definert som en prøveperiode for fondet.

Vårt oppdrag har vært å vurdere de tiltakene og virkemidlene som er valgt for å nå målene i strategiplanen, fondets gjennomføringskraft gitt eksisterende ressurser, samt målbare resultater av fondets virksomhet, slik som fondets synlighet og legitimitet og omfanget av privat investeringskapital.

Evalueringsarbeidet er basert på en rekke ulike kilder: 

  • Data om investeringer og kjennetegn ved de ulike investeringsobjektene, bl.a. ved hjelp av en indeks for regional tilknytning som vi utviklet i forbindelse med evalueringen av de fem etablerte filmfondene i Norge. Denne vil gjøre det mulig å vurdere Filmfond Nord sin investeringsprofil sammenlignet med andre regionale filmfond i Norge.
  • Andre relevante administrative data fra Filmfond Nord sin virksomhet
  • Samtaler/intervju med daglig leder og styreleder, representant for de to eierfylkene og utvalgte representanter fra bransjen. 
  • Spørreundersøkelse rettet til alle produksjonsselskap og filmarbeidere i de to fylkene.

Evalueringen ble ferdigstilt i mars 2015.