Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim

På oppdrag fra Trondheim kommune har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. Evalueringen skulle legge grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet. Evalueringen ser på i hvilken grad rådet har innfridd sine hovedoppgaver, i hvilken grad rådet har hatt politisk innflytelse samt på forhold ved rådets organisering. Evalueringen er basert på analyse av kommunale saksdokumenter, kvalitative intervjuer med sentrale aktører i og utenfor rådet samt observasjon i rådsmøte. Evalueringen tar utgangspunkt i tidligere forskning på kommunal brukermedvirkning og drøfting av prinsipper for særordninger for demokratisk deltakelse.