Evaluering av tilskuddsordningen Frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering

Tilskuddsordningen Frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering er delt i flere deler. Det gis driftstilskudd både til brukerorganisasjoner, til ressurssentre for brukerorganisasjoner, og til Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, i tillegg til at det gis prosjekttilskudd til aktiviteter rettet mot fattige og sosialt ekskluderte. ideas2evidence har på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet vurdert hvordan og i hvilken grad denne tilskuddsordningen har bidratt til å fremme målsettingen med ordningen, og om ordningen er forvaltet og utformet for å nå behovene den er ment å dekke på fattigdomsområdet.

Selve evalueringen bestod av tre elementer: En kartlegging av status og behov blant organisasjoner på fattigdomsområdet, en undersøkelse av hvilken nytte og betydningen tilskuddsmottakerne har for målgruppene, og en utredning av hvilke konsekvenser dagens innretning og forvaltning av ordningen har. Det ble innhentet data gjennom deskstudier, telefonintervjuer, casestudier hos fire tilskuddsmottakere, og en survey blant tilskuddsmottakere i 2018.