Gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse

ideas2evidence gjorde en ekstern gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse for å belyse undersøkelsens formål, metode, innhold og anvendelse. Gjennomgangen bestod av dokumentstudier, intervjuer, og et dialogverksted med medarbeidere i IMDi, og belyste om undersøkelsen dekker det formål og de behov den er ment for, samt surveytekniske og strategiske sider ved undersøkelsen.

Oppdragsgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet