Undersøkelse om bruk av Erasmus+

ideas2evidence har gjennomført en kvalitativ undersøkelse om bruken av Erasmus+ ved et utvalg høyere utdanningsinstitusjoner. Oppdragsgiver er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.  Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Utdanningsinstitusjonenes bruk av Erasmus+ programmet varierer en god del. Formålet med undersøkelsen har derfor vært å fremskaffe kunnskap om hva som ligger bak denne variasjonen. Hvilken betydning har f.eks. institusjonelle forhold, som strategier/planer eller institusjonens administrative støttesystemer, for bruk av Erasmus+? Spiller faglige forhold, som fagenes egenart eller fagmiljøenes nettverk, inn? Undersøkelsen er basert på intervjuer ved seks norske universiteter og høyskoler. Til sammen er det gjennomført ca. 35 intervjuer med faglig og administrativt ansatte på ulike nivåer ved de ulike institusjonene.