Projects

"Selg Kongsberg"

ideas2evidence har utredet et forslag til en ny enhet for å selge Kongsberg. Utredningens mandat har vært å komme med forslag til hvordan «Selg Kongsberg» kan organiseres, herunder hvilke aktører som bø...>>

Midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram

ideas2evidence har i samarbeid med Mohnsenteret ved Høgskolen på Vestlandet og SNF gjennomført en midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram. Høgskolen på Vestlandet/Mohnsenteret...>>

Kunst- og kultursektoren sitt samfunnsbidrag i Kvam

ideas2evidence har gjennomført en analyse av kunst- og kultursektoren sitt samfunnsbidrag i Kvam.

I siste halvdel av 2000-talet vedtok kommunen å satse på kunst og kultur som et virkemiddel for å få tilflytting...>>

Kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring

ideas2evidence har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole. Formålet med prosjektet var å få oversikt over omfanget av og kvaliteten på...>>

Bruk av utdanningsplaner

ideas2evidence har gjennomført en undersøkelse av høyere utdanningsinstitusjoners bruk av utdanningsplaner, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Formålet med oppdraget har vært å kartlegge hvordan...>>

Kandidatundersøkelsen 2016

ideas2evidence har på vegne av Karrieresenteret i Bergen gjennomført «Kandidatundersøkelsen - Fra studier til jobb i Bergensregionen» for 2016. Undersøkelsen omfatter kandidater fra Universitetet i Bergen, H...>>

Brukerundersøkelse blant norske elever på utenlandsopphold i Vg2

ideas2evidence har på vegne av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot elever i videregående som tar utenlandsopphold i løpet av videregående opplæ...>>

Evaluering av tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartmentet har ideas2evidence gjennomført en evaluering av den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, med vekt på samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og politiet....>>

Konkurranseanalyse – Bergen Kino

Ideas2evidence har gjennomført en markedsundersøkelse for Bergen kino. Den så nærmere på den endrede markedssituasjonen som sentrale by-kinoer opplever med konkurranse fra nye bydelskinoer. Det sentrale spørsm...>>

Norskopplæring i asylmottak

ideas2evidence har i samarbeid med Marry-Anne Karlsen ved Uni Research Rokkansenteret gjennomført et forsknings- og utviklingsprosjekt om hvordan ordningene med norskopplæring i asylmottak fungerer og hvordan de utfordres av ø...>>