Publications

Kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv

Rapporten presenterer funn fra en kunnskapskartlegging som ideas2evidence har gjennomført på oppdrag for Kulturrådet.

Formålet med oppdraget har vært å kartlegge eksisterende kunnskap om inkludering og representasjon av personer med innvandrerbakgrunn i ulike deler av kulturlivet, samt å vurdere kunnskapsgrunnlagets relevans for Kulturrådets arbeid på feltet og foreslå områder det trengs mer kunnskap. Kunnskapskartleggingen har dannet grunnlaget for en redegjørelse og anbefalinger om utforming av gode måleindikatorer for representasjon og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn på kulturfeltet.

Kartleggingen viser blant annet at kunnskapstilfanget er mye større innenfor kulturområder hvor kunst og kulturarv dokumenteres og tilgjengeliggjøres (museum, kulturminnevern, bibliotek og arkiv) enn innenfor de utøvende og skapende kunstuttrykkene. Det kan derfor være et særlig behov for å øke kunnskapen om inkludering og representasjon i de utøvende og skapende kunstuttrykkene, samt i det profesjonelle kunst- og kulturlivet. På publikumssiden har kunnskapen om den flerkulturelle befolkningens kulturkonsum økt de siste årene, men det mangler et oppdatert og helhetlig bilde. Det foreligger dessuten lite håndfast kunnskap om årsaker, drivere og barrierer for bedre inkludering og representasjon.


Download publication

Evaluering av Panorama-strategien – Mot mer og bedre kunnskapssamarbeid?

ideas2evidence har, i samarbeid med Oxford Research, evaluert regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan. Evalueringen er gjennomført på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen, der formålet har vært å vurdere i hvilken grad strategien har bidratt til et mer helhetlig, langsiktig og målrettet samarbeid av høy kvalitet med de seks landene. Evalueringen viser at kunnskapssamarbeidet med de seks landene samlet sett har økt over tid, men at det er betydelige forskjeller mellom land. Kina skiller seg ut som det eneste landet med en statistisk signifikant økning i strategiperioden. Strategiens betydning ligger hovedsakelig i de økonomiske virkemidlene UTFORSK og INTPART. Det er grunn til å tro at disse har gjort det mulig å fortsette den positive trenden som startet før de ble innført, og at utviklingen ville sett annerledes ut uten. Evalueringen tyder også på at samarbeidet i stor grad bygger på etablerte prinsipper for internasjonalt kunnskapssamarbeid, om kvalitet, gjensidighet, langsiktighet og relevans.

Evalueringen baseres på en rekke kvantitative og kvalitative kilder og metoder: intervjuer med relevante sektormyndigheter og forvaltere, utvalgte forsknings- og utdanningsinstitusjoner, spørreundersøkelse til forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt en rekke statistiske data.

Som en del av evalueringen ble det også utarbeidet en separat rapport som kartla utviklingen i studentmobilitet til og fra de seks landene, før og etter strategien ble lagt frem. Rapporten finner du her: Klikk her for å lese rapporten


Download publication

Studentmobilitet til Panorama-landene

Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging som ideas2evidence har gjennomført av studentmobilitet til og fra Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan. Dette er de seks landene som omfattes av regjeringens Panorama-strategi. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Oxford Research, på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Kartleggingen viser at det over tid har vært en økning i mobiliteten til Panorama-landene, noe som fremfor alt skyldes flere kortvarige mobiliteter (under 3 mnd.). For landene samlet sett er det også god balanse i forholdet mellom innreisende og utreisende studenter. I rapporten argumenterer vi for at partnerskapsprogrammene UTFORSK og INTPART er godt egnet til å stimulere til mobilitet av god kvalitet, ettersom studentene kobles tett på forskere og det faglige samarbeidet.

Kartleggingen inngår som en del av en overordnet evaluering av strategien. Sluttrapporten fra evalueringen finner du her: Klikk her for å lese rapporten


Download publication

Sluttrapport om Jobbsjansen – Rom for kvalitet

Ideas2evidence har levert sluttrapporten i en omfattende evaluering av Jobbsjansen. Oppdraget er gjennomført for IMDi i perioden 2017–2019.

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram og en tilskuddsordning som har som mål å øke deltakelsen i utdanning og arbeid blant ulike grupper av innvandrere. Det gis tilskudd til slikt arbeid etter søknad, og ordningen forvaltes av IMDi. I 2017 ble Jobbsjansen delt i følgende tre deler: del A - Kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner, del B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom, og del C: Forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram. Det overordnede formålet med evalueringen har vært å vurdere hvordan Jobbsjansen fungerer som kvalifiseringsprogram og tilskuddsordning, for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning.

I rapporten konkluderer vi med at resultatene som er oppnådd innenfor hver ordning, spesielt del A og del B, er gode. Vi mener ordningen bidrar til å nå målet om økt deltakelse i arbeid eller utdanning for målgruppene. Evalueringen gir også klare indikasjoner på at tilskuddene har skapt merverdi som ikke ville vært realisert uten tilskuddene.

Når det gjelder utformingen og forvaltningen av Jobbsjansen sett under ett, som en tredelt ordning med én felles innramming, ser vi ikke at dette har skapt synergier av særlig betydning. De stadige endringene som ordningen har vært utsatt for, med dreiningen av målgrupper i del A, og del C sin korte levetid innenfor Jobbsjansen, kan derimot svekke kommunenes interesse for å endre praksis i tråd med myndighetenes signaler om hva de bør satse på i sitt kvalifiseringsarbeid.

Fra 2020 består Jobbsjansen av del A, og vi anbefaler initiativer for å gjøre ordningen attraktiv for nye kommuner å søke på, at satsningen omfatter flere deltakere og justeringen i forvaltningen av tilskudd til kommuner som har fått støtte over flere år. Videre anbefaler vi IMDi å arbeide mer målrettet for å spre kunnskap og erfaringer fra del A til andre tjenester og ordninger, og å bidra til mer systematikk i prosjektkommunens kunnskapsdeling innad i kommunene.

Analysene baserer seg på kvantitative data om deltakerne i ordningen i 2017 og 2018, to spørreundersøkelser blant prosjektene, kvalitative dybdestudier av seks prosjekter, intervjuer av sentrale myndigheter og deskstudier av prosjekt- og tilskuddsdokumenter.


Download publication

Deltakere, opplæringsløp, resultater – erfaringer fra to år med forberedende voksenopplæring

I 2017 startet forsøket med modulstrukturert voksenopplæring, som er et svar på behovet for en voksenopplæring som er mer rettet inn mot voksnes behov. Forsøket gjennomføres både i grunnskolen for voksne (forberedende voksenopplæring) og i fag- og yrkesopplæringen. Forsøket følgeevalueres av ideas2evidence i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Høgskolen i Innlandet (INN) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Første delrapport i evalueringen ble publisert høsten 2018. 

Rapporten baserer seg i hovedsak på kvantitative data om deltakerne, som lærestedene rapporterer inn. I rapporten beskriver vi kjennetegn ved de som deltar i forsøket, og deres bakgrunn og forutsetninger for deltakelse i forberedende voksenopplæring. Vi tar også for oss hvordan lærestedene planlegger og gjennomfører opplæringsløpet for deltakerne innenfor modulstrukturen, og hvilke resultater deltakerne har oppnådd så langt i forsøket. Gjennom hele rapporten ser vi på utviklingstrekk fra første til andre forsøksår. Vi ser flere endringer fra år en til år to, blant annet i hvordan opplæringen blir planlagt og gjennomført.


Download publication

Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne

Dette notatet er den første publikasjonen i en følgeevaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne, som ideas2evidence gjennomfører for Kunnskapsdepartementet. Notatet beskriver bakgrunn og kjennetegn ved de som deltar i opplæringen. I tillegg løfter vi opp noen problemstillinger knyttet til organisering og arbeidsdeling i forsøket, og peker på enkelte utfordringer med denne måten å strukturere opplæringen på.

Evalueringen gjennomføres på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, og ble nylig utvidet fram til 2023.


Download publication

Jobbsjansen 2017 og 2018 - Analyse av individrapporteringer

Ideas2evidence har utarbeidet en rapport om resultatene til Jobbsjansen i 2017 og 2018.

Jobbsjansen er en integreringsordning med mål om å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet eller i utdanning. Analysene er basert på individdata for alle som har deltatt i to delordninger under Jobbsjansen:

  • Delordning A – som skal øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner
  • Delordning C – som gir et ekstra år i introduksjonsprogram til deltakere som trenger det

Dataene er samlet inn fra de enkelte Jobbsjanseprosjekt som mottar støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Rapporten viser at 71 prosent av deltakerne på ordning A, og 58 prosent av deltakerne innenfor ordning C, går over i arbeid eller utdanning ved avsluttet program. Måloppnåelsen er stabil sammenlignet med 2016.

Ordningen kan også vise til flere andre positive resultat, blant annet en klar økning i andelen som er selvforsørget, samt bedre norskferdigheter og forbedret arbeidsevne hos deltakerne.


Download publication

Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

På oppdrag for Diku har I2e gjennomført kvalitativ undersøkelse blant åtte videregående skoler i Norge om deres erfaringer med mobilitet på yrkesfagene. Innen fag- og yrkesopplæring kan både elever og ansatte søke om utenlandsopphold gjennom Erasmus+ programmet, og skolene kan også ta imot elever fra utlandet. Rapporten inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere utdanningsinstitusjoners deltakelse i Erasmus+.


Download publication

Erasmus+ i høyere utdanning

Rapporten oppsummerer en kvalitativ undersøkelse blant et utvalg norske universiteter og høyskoler gjennomført på oppdrag fra Diku. Rapporten inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere norske utdanningsinstitusjoners deltagelse i Erasmus+-programmet.

Rapporten viser at samspillet mellom ulike aktørers kunnskap om virkemidlene i Erasmus+ og institusjonell tilrettelegging og prioritering, har stor betydning for hvordan virkemidlene blir brukt. Det kommer også frem at det har blitt økt fokus på Erasmus+ ved flere av institusjonene i undersøkelsen.


Download publication

Følgeevaluering av Jobbsjansen - Andre delrapport

ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Som et ledd i evalueringen, er nå delrapport to tilgjengelig. Det overordnede formålet med evalueringen er å vurdere i hvilken grad Jobbsjansen en egnet ordning for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

Hovedkonklusjonen i delrapport to er at innsatsen ser ut til å være svært viktig for å styrke deltakernes videre muligheter i opplæring eller i arbeidslivet, i tråd med ordningens formål.

Vi finner at tilskuddet er viktig innenfor hver av delordningene. Kommunene ville mest sannsynlig ikke målrettet sitt arbeid mot hjemmeværende kvinner som målgruppe uten tilskudd (del A). Når det gjelder forlenget kvalifiseringsløp for introduksjonsdeltakere, ville trolig enkeltindivider fått noe bistand til å fullføre opplæring. Bistanden ville imidlertid vært mer tilfeldig og gitt en svakere inntektssikring (del C). Når det gjelder mer grunnskole til innvandrerungdom, er tilskuddets viktigste funksjon at det stimulerer skoleeierne til å gi et tilbud av høy kvalitet (del B). Men tilskuddet bidrar også til at flere får et slikt opplæringstilbud.

Selv om hver delordning fungerer godt, kan de stadige endringene av målgrupper og innretning av Jobbsjansen, skaper uforutsigbarhet og etter hvert minke interessen for ordningen.

Delrapporten er basert på casestudier og en spørreundersøkelse blant prosjektlederne i Jobbsjanse-prosjektene.

Evalueringens sluttrapport vil foreligge i slutten av 2019.


Download publication