Nytt prosjekt: kvalifiseringstilbud for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Publisert: 26.01.2023

ideas2evidence skal utrede behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstilbud for innvandrere med svake norskferdigheter og lite formell kompetanse.

Hva finnes av arbeidsrettede kvalifiseringstilbud for innvandrere med svake norskferdigheter og lite formell kompetanse? Er det behov for å justere eksisterende tilbud, eller etablere noe nytt? Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) arbeider med et prosjekt om spørsmålene, og har gitt ideas2evidence i oppdrag å bidra med et kunnskapsgrunnlag til arbeidet.

Oppdraget består av to faser. Første fase innebærer en kartlegging av hvilke arbeidsrettede kvalifiseringstilbud som finnes for målgruppen, og vurdering av om eksisterende tilbud dekker behovene deres. Basert på funnene fra første fase, vil vi i fase 2, utrede og vurdere om det er behov for nye tiltak eller en justering av eksisterende tiltak for å dekke målgruppens behov.

Vi vil ha en kvalitativ tilnærming, hvor vi i første del gjennomfører en dokumentstudie og ekspertintervjuer, etterfulgt av gruppeintervjuer med målgruppen. I andre del vil vi supplere med workshops med både administrativt nivå og praksisfeltet.

Oppdraget skal gjennomføres i første halvdel av 2023. Vi ser frem til et spennende prosjekt!