Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[14.01.2020] Bedre innhold, økt deltakelse og bedre kompetanse i Aktivitetsskolen i Drammen. 

Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence evaluert prøveprosjekt med Aktivitetsskole (AKS) i Drammen, på oppdrag for Drammen kommune.

Resultatene fra evalueringen av forsøket viser at innføringen av AKS med tilhørende tiltak, bidrar til økt deltagelse, og da særlig fra lavinntekts- og innvandrergrupper. Foresatte gir uttrykk for at AKS gir et større læringsutbytte enn SFO, og er gjennomgående mer tilfreds med AKS-tilbudet enn med SFO-tilbudet. AKS-ansatte har hatt nytte av kommunens kompetansetiltak. Skolene bekrefter at de arbeider på en annen, og bedre måte etter innføringen av AKS, og at dette gir positive effekter på målområdene.

Resultatene viser at lavinntektsgrupper og barn med fremmedkulturell bakgrunn har størst effekt av deltagelse ved AKS. Det er også disse gruppene som har økt deltagelsen gjennom prøveperioden. Friplasser for lavinntektsgrupper framstår som viktig for å sikre deltagelse fra disse målgruppene.


Prosjektet har resultert i tre delrapporter og én sluttrapport, som kan lastes ned her: 

Første helårsevaluering av aktivitetsskolen i Drammen

Forsiktig på vei mot bedre integrering og sosial utjevning

AKS inkluderer og gir læringsutbytte

En verden før og en verden etter AKS