Evaluering av NORPART-programmet for Diku

Publisert: 04.01.2021

ideas2evidence har evaluert partnerskapsprogrammet for kunnskapssamarbeid mellom Norge og det globale sør.

NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland, og ble opprettet i kjølvannet av avviklingen av kvoteordningen. Evalueringen vurderer programmets design, implementering og måloppnåelse, og gir anbefalinger for hvordan programmet kan videreutvikles og styrkes.

Evalueringen viser at programmet bidrar til styrkete partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og det globale sør, og til økt kvalitet og internasjonalisering ved involverte studieprogrammer. Programmet ligger imidlertid ikke an til å nå målet om å øke antall studenter på mobilitetsopphold fra det globale sør til Norge.

Ideas2evidence anbefaler en revurdering av målsetningen om å øke studentmobilitet fra det globale sør, ettersom det kanaliserer ressurser vekk fra andre aktiviteter i programmet som kan ha større effekt på målet om å øke kvaliteten ved de involverte institusjonene.

Ettersom evalueringen er gjennomført 4 år etter programoppstart, og ingen prosjekter har endt sin prosjektperiode har evalueringen vært formativ. Det vil si at formålet har vært å vurdere om programmets design, implementering og måloppnåelse er lovende og på rett vei, og å identifisere behov for justeringer for å realisere programmets fulle potensiale. Undersøkelsesdesignet innebar blant annet casestudier av tre prosjekter i det globale Sør og deres samarbeidspartnere i Norge. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med professor Arne Torstensen ved Christian Michelsens institutt.