Evaluering av Students at Risk-programmet

[02.01.2020] ideas2evidence skal evaluere Students at Risk-programmet på oppdrag fra Diku

Students at Risk er et program som gir studentaktivister fra utviklingsland som blir nektet adgang til læresteder i hjemlandet på grunn av sin aktivisme, en mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge. Programmet ble innført som en prøveordning i 2014, og har siden blitt forlenget med ett år av gangen. Programmet finansieres av Utenriksdepartementet, og Diku er administrator.

Evalueringen skal vurdere programmets design, implementering og måloppnåelse, og basert på dette komme med en anbefaling om ordningen bør videreføres. Programmet ble midtveisevaluert av Diku og ideas2evidence i 2017, og denne evalueringen skal også se på hvorvidt anbefalingene fra 2017 har blitt fulgt opp.

Oppdraget blir gjennomført innenfor rammeavtalen som ideas2evidence har med Diku.