Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[16.11.2017] Første delevalueringen av pilotprosjektet «Aktivitetsskolen i Drammen» er nå levert. 

ideas2evidence har, i samarbeid med Vista Analyse, gjennomført prosjektet på oppdrag fra Drammen kommune. Aktivitetsskolen skal gradvis fases inn i hele Drammen og erstatte dagens SFO. Tiltaket har ambisiøse mål. Det skal bidra til bedre integrering, utjevning av sosiale forskjeller og øke læringsutbyttet. Å oppnå disse målene vil kreve økt deltakelse sammenlignet med dagens SFO, og da særlig fra innvandrere og lavinntektsgrupper. Denne delevalueringen omhandler det første året i piloteringsfasen; innføring av AKS for første klasse ved Fjell og Brandengen. Evalueringen er den første av fire delevalueringer.

Evalueringen viser at tiltakene som er satt i gang ser ut til å bidra til måloppnåelse. AKS har bidratt til høyere deltakelse, særlig fra lavinntektsgrupper. Gratis plass for lavinntektsfamilier er en viktig forklaringsfaktor. Foreløpig ser det ikke ut til at AKS har bidratt til høyere deltakelse blant innvandrere. Det er for tidlig å si noe om statistisk signifikante læringseffekter av AKS, men evalueringen tyder på at tiltakene gir positive resultater.