Nytt prosjekt: Evaluering av Trondheim voksenopplæringssenter

Publisert: 07.01.2021

Ideas2evidence evaluerer Trondheim voksenopplæringssenter på oppdrag fra Trondheim kommune.

Fra 2018 har senteret vært eid av både Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, og man ønsker nå å hente inn kunnskap om hvorvidt senteret når de pedagogiske målene som var utgangspunkt for denne samorganiseringen. Gjennom oppdraget skal vi også se på i hvilken grad en samorganisert kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring bidrar til eller hemmer måloppnåelse, og vi skal synliggjøre styrker og svakheter med dagens organisering.

Oppdraget gjennomføres som en deskstudie av relevante dokumenter, kombinert med intervjuer av sentrale personer fra ledelsesnivå, undervisningspersonell og deltakere/elever ved senteret. Undersøkelsen skal gjennomføres våren 2021.