Evaluering av næringshage- og inkubatorprogram

[29.07.2016] ideas2evidence skal i samarbeid med Høgskolen i Bergen og SNF gjennomføre en midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram.

SIVA er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet og en del av det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon og næringsutvikling. SIVA opererer som en del av sin virksomhet et Inkubatorprogram og et Næringshageprogram, med tilskudd, kompetanse og nettverk som innsatsfaktorer. 

Evalueringen skal vurderere programmenes resultater i henhold til målsetningene, både for bedriftene som deltar i programmene og for de lokale operatørene. I tillegg omfatter oppdraget en evaluering av programmenes organisering og drift, og skal omfatte programeier, nasjonal programoperatør (SIVA) og lokale programoperatører. Som en del av oppdraget skal det også gis anbefalinger om hvordan programmene bør utvikles videre. 

Evalueringen skal pågå i perioden august 2016 - mars 2017, og prosjektleder er Stig-Erik Jakobsen ved Senter for nyskaping, Høgskolen i Bergen.