Evaluering av skolesatsing

[22.02.2017] i2e og Vista Analyse har fått i oppdrag å evaluere aktivitetsskolen i Drammen.

Drammen kommune har med kvalitetsplanen «Læringsløp Drammen – Å lykkes i hele læringsløpet» satt barn og unges læringsløp på kartet. Aktivitetsskolen er ett av fire viktige forsterkningstiltak for å nå kvalitetsplanens overordnede mål. Aktivitetsskolen har to hovedmål: å styrke barns læringsløp og forbedre levekår, særlig for barn fra lavinntektsfamilier, samt å forbedre skolefritidstilbudet mer generelt. Førstnevnte skal oppnås ved å motvirke sosiale forskjeller og bedre integreringen, mens sistnevnte oppnås ved å øke det faglige læringsbyttet og øke deltakelsen i Aktivitetsskolen.

For å få størst mulig utbytte av dette forsterkningstiltaket, har Drammen kommune utlyst et oppdrag om følgeevaluering av hovedmålene for Aktivitetsskolen. Prosjektet skal gjennomføres av ideas2evidence og Vista analyse og bl.a. inkludere:

  • Dokumentanalyse
  • Brukerundersøkelse med barn
  • Brukerundersøkelse med foresatte
  • Statistikk over bl.a. deltakelse og frafall i aktivitetsskolen
  • Diagnostiske prøver

Evalueringen vil følge arbeidet med Aktivitetsskolen fram til 2020.