Rapport om tverretatlig innsats mot akrim

[25.10.2016] i2e, Uni Research Rokkansenteret og Samfunns- og Næringslivsforskning har levert rappport om det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. 

Rapporten presentererer en evaluering og kartlegging av hvordan det lokale samarbeidet mellom statlige etater fungerer når det gjelder innsats mot arbeidslivskriminalitet. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse, dokumentanalyse og omfattende intervjuer. Simon Neby ved Uni Research Rokkansenteret har ledet evalueringen. 

Du kan lese rapporten her