Nytt oppdrag for Utdanningsdirektoratet

[08.06.2020] ideas2evidence har i samarbeid med Høgskolen i Østfold fått i oppdrag å gjennomføre følgeforskning av «Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO- del 1».

Bakgrunnen for prosjektet er at fem kommuner har mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å sette i gang piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. Pilotene er et av flere tiltak som ble lansert i Meld. St. 6 (2019–2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Målet med tilskuddet er å fremme utprøving av tiltak som kan føre til mer inkludering og bedre tilpassing av tilbudet, enten gjennom det ordinære tilbudet eller i form av spesialpedagogiske tiltak i barnehage, skole og SFO.

Formålet med oppdraget er å dokumentere og vurdere pilotenes arbeid og erfaringer, og bidra til å styrke pilotenes arbeid med tidlig innsats gjennom veiledning og erfaringsutveksling pilotene imellom. Oppdraget består av følgeforskning og prosessveiledning. Prosjektet vil foregå i perioden 2020-2022, og prosjektleder er Karianne Åsheim (karianne.aasheim@ideas2evidence.com).