Oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet

[01.11.2018] AVdir har gitt i2e i oppdrag å evaluere tilskuddsordning til frivillige organisasjoner.

Tilskuddsordningen Frivillig arbeid og sosial ekskludering ble etablert i 2008, og skal blant annet styrke dialogen og samarbeidet med frivillige organisasjoner som et ledd i innsatsen mot fattigdom. Gjennom tilskuddsordningen gis det

  • driftsstøtte til frivillige organisasjoner som representerer vanskeligstilte (brukerorganisasjoner)
  • driftsstøtte til Batteriet - ressurssentre for egenorganisering, selvhjelp til frivillige organisasjoner, som drives av Kirkens bymisjon i fem norske byer
  • driftsstøtte til sekretariatsfunksjon for Samarbeidsforum mot fattigdom og Kontaktutvalget mellom regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
  • prosjektstøtte til aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Evalueringen skal belyse tilskuddsordningens måloppnåelse, og om måten ordningen er innrettet og forvaltet på, er hensiktsmessig for å nå målene, ved hjelp av deskstudier, caseundersøkelser, intervju, og survey.

Evalueringen vil ledes av Linn Synnøve Skutlaberg.