Rapport om bruk av utdanningsplaner

[21.11.2016] Fungerer utdanningsplaner som virkemiddel for gjennomføring i høyere utdanning?

Problemstillingen er utgangspunkt for en undersøkelse ideas2evidence nylig har gjennomført på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen ser nærmere på høyere utdanningsinstitusjoners bruk av utdanningsplaner. Formålet med oppdraget har vært å kartlegge hvordan utdanningsplanene inngår i institusjonenes samlede arbeid for å nå målet om gjennomføring på normert tid. Fokus har vært på prosessene ved lærestedene for fastsettelse og oppfølging av utdanningsplanene og studentenes progresjon.

Undersøkelsen er basert på et bredt kvantitativt og kvalitativt datamateriale, innhentet ved hjelp av spørreundersøkelser til UH-ledelse, administrasjon, instituttledelse og studenter, samt casestudier ved fire institutter. 

Rapporten kan lastes ned her