Underveisevaluering av Fjell 2020

[24.03.2017] Ideas2evidence skal sammen med Vista Analyse og Norconsult underveisevaluere områdesatsingen Fjell 2020 på oppdrag for Drammen kommune. 

I 2009 vedtok bystyret i Drammen en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse i bydelen Fjell. Bakgrunnen var at befolkningen i bydelen Fjell i Drammen kom dårligere ut i levekårsundersøkelser enn innbyggerne i byen ellers. Analyser viste at befolkningen i Fjell blant annet hadde lavere inntekter, lavere utdanning, lavere yrkesdeltakelse, og større helseutfordringer enn de som bodde i andre bydeler.

Områdesatsing er en arbeidsmetode for områder der sosiale, fysiske og levekårsmessige utfordringer er større enn andre steder. Utfordringene er så sammensatte at de krever en bred ressursmobilisering på tvers av forvaltningsnivåer, fagfelt og ved å involvere lokalbefolkning, sivilsamfunn og næringsliv. Hovedmålet for Fjell 2020 er at befolkningen på Fjell i 2020 skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt enn i 2010. Områdesatsingen består av tre strategier; områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering. Flere av tiltakene er rettet mot ungdom.

Underveisevalueringen skal vurdere en rekke av de iverksatte tiltakene. Formålet er dels å gi en vurdering av om satsingen har fungert etter intensjonen og skapt ønskede virkninger, og dels å gi tilbakemelding til kommunene om arbeidet er på riktig vei og hva som eventuelt kan forbedres frem mot 2020. Flere av tiltakene som skal evalueres retter seg mot ungdom, og ungdom er derfor en sentral gruppe å komme i kontakt med i evalueringen.