Nyheter

Rapport om tverretatlig innsats mot akrim

[25.10.2016] i2e, Uni Research Rokkansenteret og Samfunns- og Næringslivsforskning har levert rappport om det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. 

Rapporten presentererer en evaluering og kartlegging av...>>

Evaluering av Erasmus+

[20.10.2016] i2e skal evaluere Erasmus+ på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og SiU.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020...>>

Rapport om utstyrssituasjonen i vgs

[05.10.2016] i2e har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet kartlagt utstyrssituasjonen i videregående skole.

Formålet med kartleggingen har blant annet vært å gi en oversikt over utstyrssituasjonen p...>>

Kunst- og kultursektoren i Kvam

[01.08.2016] ideas2evidence skal analysere den samfunnsmessige betydningen av kultursektoren i Kvam herad. 

Oppdraget innbærer en kartlegging av sektoren sitt omfang, ringvirkninger og betydning for samfunns- og næ...>>

Evaluering av næringshage- og inkubatorprogram

[29.07.2016] ideas2evidence skal i samarbeid med Høgskolen i Bergen og SNF gjennomføre en midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram.

SIVA er et statsforetak eid av Nærings- og...>>

Rammeavtale med SIU

[24.06.2016] i2e har inngått rammeavtale med Senter for internasjonalisering av utdanning. 

Rammeavtalen dekker diverse oppgaver knyttet til utrednings- og analyseoppdrag og løper over to år fra august 2016. 

>>

Nytt prosjekt for KS Storbyforskningsprogram

[10.06.2016] i2e skal sammen med SNF gjennomføre en studie av storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet. 

Studien skal omfatte alle de fem største byene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim,...>>

Norskopplæring og økte asylankomster

[19.04.2016] i2e har i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret nylig ferdigstilt et fou-prosjekt om ordningene for norskopplæring i asylmottak.

Oppdragsgiver er Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

Norskopplæ...>>

Nytt prosjekt for Bufdir

[18.04.2016] ideas2evidence skal sammenstille kunnskap og erfaringer om hjelpetiltaket "Sammen for læring". 

Sammen for læring er et hjelpetiltak som skal styrke barns mestring og trivsel i skolen. ...>>

Rammeavtale med Drammen kommune

[15.04.2016] i2e har sammen med Vista Analyse og Norconsult inngått rammeavtale med Drammen kommune. 

Rammeavtalen gjelder kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av prosjekter som Drammen kommune har...>>