Nyheter

Ny rapport om studentflyt og frafall

[26.10.2017] i2e har utarbeidet en rapport om studentflyt og sektorfrafall fra høyere utdanning i Norge for UiB.

Rapporten tar utgangspunkt i de 30 000 studentene som startet på et 3-årig...>>

Evaluering av modulbasert voksenopplæring i gang!

[12.10.17] Prosjektgruppa hadde sitt lanseringsmøte torsdag. 

ideas2evidence, SNF og Høgskolen i Innlandet hadde sitt offisielle oppstartsmøte for evalueringen av forsøk med modulbasert voksenopplæ...>>

Nye studentassistenter

i2e har nettopp engasjert fem nye studenter på deltidskontrakt.

I ideas2evidence har vi over lang tid hatt stor nytte og glede av å benytte studenter i arbeidet vårt. Studentene er en viktig ressurs for oss og bidrar p...>>

Underveisevaluering av Fjell 2020

[10.10.2017] i2e, Vista Analyse og Norconsult har underveisevaluert områdesatsingen Fjell 2020 for Drammen kommune. 

Fjell 2020 er en politisk initiert satsing i drabantbyen Fjell. Bakgrunnen var at SSBs levekårsindeks i...>>

Evaluering av valget

[12.09.2017] i2e skal evaluere gjennomføringen av valget 2017 for KMD.

Komunal- og moderniseringsdepartementet ønsker en evaluering av hvordan Valgdirektoratet har løst utvalgte oppgaver knyttet til valggjennomfø...>>

Nytt oppdrag for Udir

[05.09.2017] i2e skal utarbeide utstyrsrapporter for ni utdanningsprogram i videregående opplæring.

Ideas2evidence har tidligere gjennomført en omfattende kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående oppl...>>

Vi styrker vårt Oslo-kontor

[04.09.2017] Lisa Knatterud Wold er ny ansatt i ideas2evidence.

Lisa kommer fra en stilling som rådgiver i forvaltningsrevisjonsavdelingen i Riksrevisjonen, og fra en stilling som Senior Analyst i Leger uten grenser. Lisa har syv...>>

Nytt omfattende oppdrag for KD

[29.08.2017] I2e skal evaluere forsøk med modulbasert voksenopplæring på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen ønsker at flere voksne med behov for opplæring skal delta i grunnskoleopplæring...>>

Evaluering av Jobbsjansen

[29.08.2017] i2e skal gjennomføre nytt omfattende evalueringsoppdrag for Imdi.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt ideas2evidence i oppdrag å evaluere Jobbsjansen - en ordning som har som mål å...>>

Evaluering av utdanningssamarbeid

[15.08.17] i2e skal evaluere SIUs nordområdeprogram. 

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i...>>