Nyheter

Studentflyt og frafall i høyere utdanning

[08.02.2017] På oppdrag fra Universitetet i Bergen skal i2e analysere studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge.

Bakgrunnen for oppdraget er innføring av ny indikator for kandidatproduksjon f.o.m. 1.1.2017...>>

Pilotprosjekt nettkino

[18.01.2017] ideas2evidence skal følge et pilotprosjekt som skal teste ut en ny norsk nettkinoløsning. 

Nettkino er et toårig pilotprosjekt for nettbasert visning av kinofilm, som har til hensikt å øke...>>

Klarspråk i kommunesektoren

[24.11.2016] KS har engasjert i2e og NTB Arkitekst til å utvikle verktøykasse for klarspråkarbeid.

KS har tatt initiativet til et omfattende program for klart språk i kommunesektoren. Et av virkemidlene i dette...>>

Nye 4 år med Norsk medborgerpanel

[03.01.2017] i2e er tildelt ny kontrakt for drift, vedlikehold og utvikling av Norsk medborgerpanel.

Norsk medborgerpanel er et forskningsrettet spørreundersøkelsespanel som benyttes til innsamling av data om det norske folks...>>

Rapport om bruk av utdanningsplaner

[21.11.2016] Fungerer utdanningsplaner som virkemiddel for gjennomføring i høyere utdanning?

Problemstillingen er utgangspunkt for en undersøkelse ideas2evidence nylig har gjennomført på oppdrag for...>>

Rapport om tverretatlig innsats mot akrim

[25.10.2016] i2e, Uni Research Rokkansenteret og Samfunns- og Næringslivsforskning har levert rappport om det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. 

Rapporten presentererer en evaluering og kartlegging av...>>

Evaluering av Erasmus+

[20.10.2016] i2e skal evaluere Erasmus+ på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og SiU.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020...>>

Rapport om utstyrssituasjonen i vgs

[05.10.2016] i2e har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet kartlagt utstyrssituasjonen i videregående skole.

Formålet med kartleggingen har blant annet vært å gi en oversikt over utstyrssituasjonen p...>>

Kunst- og kultursektoren i Kvam

[01.08.2016] ideas2evidence skal analysere den samfunnsmessige betydningen av kultursektoren i Kvam herad. 

Oppdraget innbærer en kartlegging av sektoren sitt omfang, ringvirkninger og betydning for samfunns- og næ...>>

Evaluering av næringshage- og inkubatorprogram

[29.07.2016] ideas2evidence skal i samarbeid med Høgskolen i Bergen og SNF gjennomføre en midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram.

SIVA er et statsforetak eid av Nærings- og...>>