Nyheter

Festivalrapport presenteres på Blest

[10.11.2015] i2e legger frem rapport om ringvirkninger av musikkfestivaler på bransjetreffet i Høyanger. 

Rapporten er basert på en studie av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane og ser på...>>

Kandidat-undersøkelsen 2016

[21.10.2015] i2e skal gjennomføre undersøkelse blant kandidater fra UiB, HiB og NHH.

Oppdraget gjennomføres for Karrieresenteret i Bergen i samarbeid med de tre utdanningsinstitusjonene.

Undersøkelsen...>>

Tilrettelegge for forskning og evaluering

[21.10.2015] i2e har utarbeidet notat om hvordan det kan tilrettelegges for forskning og evaluering i Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen.

Notatet kombinerer teoretiske perspektiver...>>

Tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

[12.10.2015] i2e, Rokkansenteret og SNF skal evaluere den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. 

Evalueringen skal omfatte følgende etater: Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Kripos, Politiets utlendingsenhet,...>>

Klarspråk i Tolletaten

[7.10.2015] i2e skal evaluere resultatene av Tolletatens klarspråkarbeid.

Formålet er å måle resultatene av arbeidet som etaten har gjennomført for å forbedre tekster brukt i kommunikasjonen med...>>

Regionale utfordringer i indre Hordaland

[2.9.2015] ideas2evidence har levert et utfordringsnotat for Indre Hordaland.

Notatet peker på viktige utfordringer som bør håndteres i den regionale planen "Utviklingsplan for Indre Hordaland", og ...>>

Ferdigstilt KU for Bømoen

[25.8.2015] ideas2evidence har nylig ferdigstilt to konsekvensutredninger på områdene barn og unges oppvekstvilkår og næring og reiseliv. 

Konsekvensutredningene er en del av arbeidet med ny omr...>>

Undersøkelse om utveksling

[1.7.2015] i2e skal gjennomføre en brukerundersøkelse blant norske elever på utveksling i utlandet. 

Oppdraget er gitt av Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU), og gjelder utvekslingselever i...>>

Flyktningarbeidet i Bærum

[11.6.2015] ideas2evidence har sett nærmere på ressursbruk og resultater i kommunens flyktningarbeid. 

ideas2evidence har gjennomgått flyktningarbeidet i Bærum kommune. Formålet med gjennomgangen har v...>>

Vi oppretter Oslo-kontor

[9.6.2015] ideas2evidence etablerer kontor i Oslo. 

ideas2evidence opplever økende oppdragsmengde i Osloregionen, og ser det som viktig å komme nærmere våre oppdragsgivere. Fra og med 18.mai er...>>