Prosjekt

Evaluering av nordområdeprogrammet

På oppdrag for Senter for internasjonalisering av utdanning gjennomfører ideas2evidence en evaluering av Nordområdeprogrammet. Det femårige programmet finansieres av Utenriksdepartementet og forvaltes av Senter for...>>

Evaluering av "Students at risk"

Ideas2evidence har på oppdrag fra SIU bidratt i evalueringen av ordningen Students At Risk, som er underlagt Utenriksdepartementet.

StAR ble etablert som en prøveordning innenfor menneskerettighetsfeltet av Utenriksdepartementet i...>>

Underveisevaluering av Fjell 2020

Ideas2evidence skal sammen med Vista Analyse og Norconsult gjøre en underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020 – mot en bedre framtid på oppdrag for Drammen kommune.

Områdesatsing for å...>>

Kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring

ideas2evidence har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole. Formålet med prosjektet var å få oversikt over omfanget av og kvaliteten på...>>

Bruk av utdanningsplaner

ideas2evidence har gjennomført en undersøkelse av høyere utdanningsinstitusjoners bruk av utdanningsplaner, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Formålet med oppdraget har vært å kartlegge hvordan...>>

Kandidatundersøkelsen 2016

ideas2evidence har på vegne av Karrieresenteret i Bergen gjennomført «Kandidatundersøkelsen - Fra studier til jobb i Bergensregionen» for 2016. Undersøkelsen omfatter kandidater fra Universitetet i Bergen, H...>>

Brukerundersøkelse blant norske elever på utenlandsopphold i Vg2

ideas2evidence har på vegne av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot elever i videregående som tar utenlandsopphold i løpet av videregående opplæ...>>

Evaluering av tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartmentet har ideas2evidence gjennomført en evaluering av den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, med vekt på samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og politiet....>>

Norskopplæring i asylmottak

ideas2evidence har i samarbeid med Marry-Anne Karlsen ved Uni Research Rokkansenteret gjennomført et forsknings- og utviklingsprosjekt om hvordan ordningene med norskopplæring i asylmottak fungerer og hvordan de utfordres av ø...>>

Livskraftige urbane bomiljø

i2e har i samarbeid med Cubus arkitekter og Senter for byøkologi utarbeidet en eksempelsamling om gode bomiljø i byene. Oppdragsgiver er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune.

I...>>