Kartlegging av boligmarkedet i Sogn

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av boligmarkedet i Sogn på oppdrag for Sogn regionråd. Kartleggingen omfatter kommunene Høyanger, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik. Formålet har vært å kaste lys over boligmarkedet i disse kommunene og gi en oversikt over kommunenes arbeid med boligplanlegging. Sogn regionråd har særlig vært opptatt av hvorvidt boligtilgangen er til hinder for næringsutvikling, sysselsettingsøkning og befolkningsvekst i regionen, og hvilke tiltak kommunene gjør på dette området. Arbeidet omfatter også forslag til tiltak som kommunene eller regionrådet kan iverksette for å bedre regionens boligmarked.

Arbeidet ble ledet av Pelle Engeseter og gjennomført i perioden mars-juni 2014.