Brukerundersøkelse blant norske elever på utenlandsopphold i Vg2

ideas2evidence har på vegne av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot elever i videregående som tar utenlandsopphold i løpet av videregående opplæring.

Undersøkelsen ser nærmere på elevenes vurderinger knyttet til utenlandsopphold, inkludert forberedelser før avreise, sosiale og faglige aspekter ved oppholdet samt opplevd utbytte. I tillegg ble det hentet inn registerdata på inntekt og utdanning for elevenes foreldre.

ideas2evidence var ansvarlig for utvikling av spørreskjema, datainnsamling, dataanalyse og utarbeidelse av rapport.