Evaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring

ideas2evidence skal evaluere forsøk med modulstrukturert voksenopplæring på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Forsøkene er en del av regjeringens innsats for få flere voksne med behov for opplæring i grunnskole- og/eller videregående opplæring til å delta i slik opplæring for å kunne bygge opp sin kompetanse. For å nå disse målene må opplæringen bli mer fleksibel og bedre tilpasset voksnes behov.

Høsten 2017 ble det satt i verk to forsøk som skal prøve ut nye modeller på dette området:

  • det ene utføres av Kompetanse Norge, som skal gjennomføre forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring
  • det andre utføres av Utdanningsdirektoratet (Udir), som skal gjennomføre forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

ideas2evidence har fått i oppdrag å evaluere de to forsøkene. Evalueringen skal følge forsøkene over hele forsøksperioden på tre år og deretter følge deltagere som får opplæring i forsøkene i to år etter avsluttet forsøk. Evalueringen skal på den ene siden undersøke hvilke resultater og effekter forsøkene gir sammenlignet med ordinær voksenopplæring, i form av deltakelse, gjennomføring, læringsresultater og overgang til videre utdanning og/eller arbeid. På den andre siden ønsker oppdragsgiver svar på hvordan eventuelle resultater oppnås, ved å få undersøkt opplæringens utforming, innhold og implementering. Departementet er også interessert i å få avdekket suksesskriterier og hindringer for eventuelt å innføre modulstrukturert opplæring som varig ordning. Oppdraget er med andre ord formulert delvis som en resultat- og effektevaluering og delvis som en prosessevaluering.

Evalueringsprosjektet er delt i fire faser; én for hvert av de tre skoleårene i forsøksperioden og en fjerde fase som vil følge deltakerne i ytterligere to år ved hjelp av registerdata. Mens prosess- og resultatevalueringen vil foregå i de tre første fasene, vil effektevalueringen først avsluttes i den fjerde.

Evalueringsarbeidet gjennomføres av ideas2evidence, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH og Marte Monsen fra Høgskolen i Innlandet. Prosjektleder er Malin Dahle fra i2e.