Evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017

ideas2evidence har på, oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, evaluert Valgdirektoratets tjenester til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valgene i 2017. Evalueringen omhandler først og fremst det sentrale datasystemet EVA som inneholder funksjoner for de fleste valgadministrative oppgavene som kommunene og fylkeskommunene utfører. Den ser også på Valgmedarbeiderportalen og annet relevant informasjonsmateriale om bruken av EVA og om regelverk og rutiner for gjennomføring av valg, samt opplæringen og brukerstøtten. Målet med evalueringen har vært å belyse hvorvidt samarbeidet mellom Valgdirektoratet og kommuner og fylkeskommuner har fungert tilfredsstillende, og om Valgdirektoratet har løst oppgavene knyttet til valggjennomføringen på en hensiktsmessig måte.

Analyser og konklusjoner er basert på intervjuer i KMD og Valgdirektoratet og i et utvalg kommuner og fylkeskommuner, samt en omfattende spørreundersøkelse rettet mot de valgansvarlige i kommunene og fylkeskommunene. Vi har i tillegg benyttet data fra Valgdirektoratets brukerstøttesystem og gjennomført en egen brukertest av systemet EVA. Brukertesten er gjennomført i samarbeid med Sonat Consulting.