Evaluering av intro-programmet

ideas2evidence har gjennomført en evaluering av introduksjonsprogrammene i de 5 storbyene Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo. Oppdragsgiver er Bergen kommune på vegne av Program for storbyrettet forskning i KS.

Målet med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og å forberede dem på deltakelse i arbeidslivet. Evalueringen identifiserer styrker, svakheter, muligheter og utfordringer ved storbyenes introduksjonsprogram, herunder:

  • vurdere om inneværende introduksjonsprogram som tilbys i de fem storbyene er organisert på en mest mulig hensiktsmessig måte for å sikre overgang til utdanning og arbeid for deltakerne etter endt program
  • vurdere om stordriftsfordelene, f.eks. mulighet for økt differensiering, hentes ut i tilstrekkelig grad
  • identifisere hvilke interne og eksterne forhold som påvirker storbyenes resultatoppnåelse i introduksjonsprogrammet

Evalueringen bygger på eksisterende kunnskap og utredninger om introduksjonsprogrammet. Den har et fremtidsrettet perspektiv ved å bidra til læring og utvikling både for den enkelte kommune, for program for storbyrettet forskning og for KS.

Evalueringsarbeidet ble avsluttet i midten av oktober 2014.