Evaluering av regionale traineeprogram

Målet med prosjektet er å dokumentere og analysere effekter av regionale traineeordninger som et virkemiddel for å tiltrekke og beholde unge mennesker med høy kompetanse i distriktskommuner. Regionale traineeordninger er et relativt nytt virkemiddel. De fleste traineeordningene er etablert etter 2005 og rapporterer om gode søkertall og tilfredsstillende måloppnåelse. Distriktssenteret ønsker gjennom dette prosjektet å få svar på om ordningen er et verktøy som har effekt på rekruttering av kompetanse og bidrar til å øke attraktiviteten til de aktuelle områdene for målgruppen, unge med høy utdanning. I tillegg ønsker man å få samlet og systematisert kunnskap om eksisterende ordninger, å belyse kommunenes rolle i og bruk av virkemidlet i regional utviklingssammenheng, samt å drøfte finansiering, forankring og hvordan virkemidlet kan videreutvikles.

ideas2evidence vil benytte en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data for å belyse disse problemstillingene. Blant annet vil det bli gjennomført kvalitative intervju med alle daglige ledere, utvalgte traineer, samfunnsaktører og medlemsbedrifter ved de 9 traineeordningene som er valgt ut til studien.

Prosjektet blir gjennomført på oppdrag fra Distriktssenteret under Kommunal- og regionaldepartementet og ble vunnet i en åpen anbudskonkurranse.

Prosjektet startet opp i Oktober 2010 og er planlagt ferdig i januar 2011.