Evaluering av "Students at risk"

Ideas2evidence har på oppdrag fra SIU bidratt i evalueringen av ordningen Students At Risk, som er underlagt Utenriksdepartementet.

StAR ble etablert som en prøveordning innenfor menneskerettighetsfeltet av Utenriksdepartementet i 2014 og har til formål å gi studentaktivister fra utviklingsland mulighet til å videreføre sine studier i Norge, dersom de er utvist fra sine læresteder i hjemlandet. Kvalifiserte kandidater tilbys en økonomisk og faktisk mulighet til å fullføre høyere utdanning i Norge (bachelor-/mastergrad). Utvikling og implementering av ordningen ble delegert til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Evalueringen ser nærmere på hvordan ordningen ble etablert, hvordan den fungerer i dag og hvilke forbedringsmuligheter som finnes. SIU hadde ansvar for evalueringen, men ideas2evidence har bidratt både med intervjuer av relevante aktører som er involvert i arbeidet med ordningen og studenter som deltar, samt til å utarbeide deler av rapporten basert på disse intervjuene.

Oppdraget er gjennomført innenfor rammeavtalen som ideas2evidence har med SIU.