Evaluering av tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartmentet har ideas2evidence gjennomført en evaluering av den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, med vekt på samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og politiet. Studien består av tre deler: En breddekartlegging av samarbeidstiltak og virkemidler på lokalt og regionalt nivå, dybdestudier av seks utvalgte samarbeidstiltak på lokalt og regionalt nivå samt en kartlegging av tverretatlig informasjons- og kunnskapsutveksling på nasjonalt nivå.

Oppdraget ble gjennomført i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning og Uni Research Rokkansenteret, der Uni Research Rokkansenteret var prosjektleder.