Gjennomgang av flyktningarbeidet i Bærum kommune

ideas2evidence har bistått Bærum kommune i en gjennomgang av kommunens flyktningarbeid. Den overordnede problemstillingen for prosjektet var: Hvordan kan kommunen redusere kostnadene i flyktning- og introduksjonsarbeidet, uten at det går på bekostning av de gode resultatene?

Prosjektet har bestått av to hoveddeler: a) en grundig gjennomgang av kommunens ressursbruk og resultater på flyktningefeltet, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, og b) en vurdering av ansvarsfordelingen mellom de sentrale aktørene i arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. 

Gjennomgangen er basert på data fra Beregningsutvalgsundersøkelsen fra 2013, KOSTRA og SSBs Monitor for introduksjonsordningen, samt et betydelig antall intervjuer og relevante dokumenter. 

Oppdraget ble gjennomført i perioden februar-april, og ble ledet av Asle Høgestøl. 

Rapporten kan lastes ned her