Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider

På oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ideas2evidence kartlagt hvordan statlige etater informerer sine brukere om klagemuligheter og saksbehandlingstider.

Etatene som er kartlagt er NAV, Skatteetaten, Statens vegvesen, Bufdir og UDI og det er satt søkelys på i alt 14 ulike saksområder innenfor disse etatene. Kartleggingen bygger på en spørreundersøkelse til ulike nivåer i de fem etatene, samt intervjuer på ledernivå i direktoratene. Datainnsamlingen ble gjennomført i mai‐juni 2013.