Kartlegging av filmbransjen i Nord-Norge

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark på oppdrag for Innovasjon Norge. Utredningen skal danne grunnlag for en målrettet satsing på å utvikle filmbransjen i Nord-Norge, med mål om å styrke regionens posisjon i norsk filmproduksjon, øke kompetansen i bransjen og skape lønnsomme bedrifter.

Målet for utredningen har vært:

Å kartlegge viktige utviklingstrekk i filmbransjen de siste tre årene med hensyn til omfang, innretning og lønnsomhet.
Å analysere den regionale filmbransjens styrker og svakheter med tanke på videre vekst og utvikling, inkludert en beskrivelse av forventet utvikling de neste tre årene.
Å komme med anbefalinger til hvordan virkemiddelapparatet bør innrettes for å støtte opp om den regionale filmbransjen på en best mulig måte.

Kartleggingen er basert på et omfattende datamateriale, bestående av regnskapsdata, spørreundersøkelse blant bransjen, intervju med sentrale aktører og relevante dokumenter.