Kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv

Kulturrådet har gitt ideas2evidence i oppdrag å kartlegge eksisterende kunnskap om inkludering og representasjon i ulike deler av kulturlivet blant personer med innvandrerbakgrunn. Oppdraget består av tre deler: 1) å kartlegge aktuell kunnskapsproduksjon om temaet, 2) å vurdere hvorvidt kunnskapens omfang, kvalitet og relevans er tilstrekkelig for Kulturrådets videre arbeid på feltet, og 3) å gi bistand til å utforme måleindikatorer for å øke kunnskapen i årene som kommer. Ideas2evidence vil kombinere et systematisk litteratursøk med en målrettet undersøkelse blant aktører i sektoren. Dette danner grunnlaget for en redegjørelse og anbefalinger om prinsipper for konstruksjon av gode måleindikatorer for representasjon og inkludering på kulturfeltet.