"Klart språk i staten"

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å evaluere prosjektet "Klart språk i staten".

Prosjektet, som ble etablert i 2008 og offisielt lansert i mars 2009, har som overordnet målsetting ”... å gi økt oppmerksomhet om klart språk i statsforvaltningen og legge forholdene til rette for at statlige virksomheter skal kunne forbedre språket i sin skriftlige kommunikasjon med innbyggerne.” Målformuleringen er i tråd med den nye statlige kommunikasjonspolitikken, vedtatt i oktober 2009, hvor det legges stor vekt på å nå alle gjennom en pro-aktiv tilretteleggingspolitikk hvor det skal tas hensyn til de ulike brukergruppenes behov.

FAD ønsker for det første å få kunnskap om tiltakene i prosjektet har ført til endringer hos de virksomhetene som har deltatt, og eventuelt om disse endringene er godt forankret og varige. For det andre er det et mål å få kunnskap om i hvor stor grad brukere av informasjon fra de ulike virksomhetene har merket disse endringene.

Prosjektet vil bli gjennomført i to faser: en underveisevaluering sommer/høst 2011 og en sluttevaluering i 2013. ideas2evidence vil benytte en kombinasjon av kvantitative og kvalitative data i evalueringsarbeidet.

Rapporten fra underveisevalueringen ble ferdigstilt i november 2011.