KMDs Organisasjonsdatabase

Ideas2evidence, i samarbeid med UiB og Norce, skal gjennomføre en undersøkelse om kommunal organisering på oppdrag for KMD.

Data om kommunal- og fylkeskommunal organisering har vært samlet inn siden 1995. Fra 1996 har datainnsamlingen skjedd hvert fjerde hvert år - året etter lokalvalgene. Med en ny undersøkelse i etterkant av valgene i 2019, vil det derfor finnes en tidsserie med i alt åtte datapunkt spredt over en periode på 25 år.

Datamaterialet beskriver både hvordan kommunene og fylkeskommunene er organisert som politiske enheter og hvordan det administrative apparatet er bygget opp. I tillegg er det lagt vekt på å kartlegge hvordan kommunene løser sine oppgaver og hvordan selve driften er organisert. Et siste sentralt tema er kommunenes og fylkeskommunenes forhold til medborgerne og deres rolle som lokaldemokratiske enheter. Den kommende undersøkelsen er av særlig stor interesse, både på grunn av den nye kommuneloven og kommune- og regionreformen.

Prosjektet omfatter arbeidet med utvikling av nytt spørreskjema, gjennomføring av datainnsamlingen og utarbeidelse av en hovedrapport som oppsummerer resultatene. Det skal også utarbeides en kortere populærrapport og datavisualiseringer på nett.