Midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram

ideas2evidence har i samarbeid med Mohnsenteret ved Høgskolen på Vestlandet og SNF gjennomført en midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram. Høgskolen på Vestlandet/Mohnsenteret har ledet prosjektet.

SIVA er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet og en del av det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon og næringsutvikling. SIVA opererer som en del av sin virksomhet et Inkubatorprogram og et Næringshageprogram, med tilskudd, kompetanse og nettverk som innsatsfaktorer. 

Evalueringen vurderer programmenes resultater i henhold til målsetningene, både for bedriftene som deltar i programmene og for de lokale operatørene. I tillegg omfatter oppdraget en evaluering av programmenes organisering og drift, og omfatter programeier, nasjonal programoperatør (SIVA) og lokale programoperatører. Som en del av oppdraget ble det også gitt anbefalinger om hvordan programmene bør utvikles videre.