Norsk filmpolitikk

ideas2evidence skal evaluere ordningen med statlig støtte til regionale filmfond på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Den statlige støtten til de regionale filmfondene er et element i omleggingen av den norske filmpolitikken som ble signalisert i Veiviseren (St.meld. nr. 22, 2006-2007). Målet for støtten er å bidra til å:

  • øke tilgangen til kapital for norsk filmproduksjon,
  • styrke de regionale filmmiljøene, og
  • skape større mangfold i uttrykksformer og målgrupper.

Evalueringen skal foreta en grundig og detaljert kartlegging av ulike sider ved de regionale filmfondenes organisering og investeringsvirksomhet. Inkludert i dette er også en kartlegging av utviklingen av den regionale filmbransjen som fondene retter seg mot, og den regionale forankringen til fondene hos lokale og regionale myndigheter og private investorer. Endelig skal denne kartleggingen også sette søkelyset på prosjektene som har fått investeringsmidler og hvordan disse fordeler seg langs ulike dimensjoner som format, målgruppe og kvinneandel i nøkkelroller.

ideas2evidence skal også foreta en grundig vurdering av i hvor stor grad de regionale filmfondene bidrar til å oppfylle de tre hovedmålene som er beskrevet over.Til sist ønsker departementet anbefalinger når det gjelder fremtidig organisering av den statlige støtten til de regionale filmfondene.