Norsk Medborgerpanel

ideas2evidence er ansvarlig for datainnsamlingen og for oppbyggingen av Norsk Medborgerpanel på oppdrag fra en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret.

Målet for dette arbeidet er å etablere en web-basert infrastruktur for innsamling av data om den norske befolkningens holdninger til politikk og samfunn. Norsk Medborgerpanel skal understøtte nyskapende forskning og samtidig fremme og samle gode eksisterende samfunnsvitenskapelige miljøer. Det representative utvalget skal følges over tid og undersøkelsene fra Medborgerpanelet skal samle og fremme samfunnsvitenskapelig forskning om holdninger og holdningsendringer.Norsk Medborgerpanelet skiller seg fra vanlige surveyundersøkelser, blant annet ved å følge respondenter over tid i et panel, og ved å benytte spørreundersøkelseseksperiment. Ved hjelp av et komplekst spørreskjema på web og strenge metodiske krav i bunn, er ideas2evidence med på å gjøre dette mulig. 

ideas2evidence sin oppgave blir å bygge opp og administrere panelet, samt å gjennomføre de ulike undersøkelsene. Vi vil også bidra med faglige og metodiske råd. Fra ideas2evidence sin side vil arbeidet bli ledet av Asle Høgestøl og Øivind Skjervheim.

Du kan lese mer om medborgerpanelet her:

Hva mener nordmenn - egentlig?

Norsk Medborgerpanel