Rådgivning for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

ideas2evidence har høsten 2015 utarbeidet et notat om hvordan det kan tilrettelegges for forskning og evaluering i Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen. Notatet kombinerer teoretiske perspektiver med konkrete anbefalinger tilpasset et konkrete programmet, og tar blant annet for seg programteori, evalueringsdesign, evalueringskriterier og samt hvordan det kan tilrettelegges for effektevaluering. ideas2evidence anser programstyrets fokus på forskning og evaluering allerede før programstart som et positivt og viktig tiltak. Det gjør det enklere å generere kunnskap om implementering, resultater og effekter enn det som ellers ville vært mulig, og gjør det samtidig lettere for andre bydeler og kommuner samt nasjonale myndigheter og forskere å lære av programmets erfaringer.

Våren 2015 gjorde ideas2evidence en gjennomgang av nordisk og internasjonal forskningslitteratur om hva som virker i kvalifiseringstiltak for innvandrere. Noen av de gode grepene vi anbefaler på grunnlag av litteraturgjennomgangen er:

  • Å sørge for god sammenheng mellom tilbudte tiltak og arbeidsmarkedets behov.
  • Ved bruk av tiltak som gjennomføres i bedrift, f.eks. lønnstilskudd og arbeidspraksis, bør tiltaket være godt tilpasset både arbeidsgivers og deltakers motivasjon og behov.
  • Ved bruk av opplæringstiltak bør det sørges for god matching av deltakers behov, motivasjon og kursinnhold, og kursene bør være tilpasset arbeidsmarkedets behov. Det bør vurderes andre tiltak enn opplæring for deltakere som er lite motiverte, eller som har store behov som påvirker effekten av opplæringen.
  • Ved bruk av ordinær opplæring i kvalifiseringsløpet er det nødvendig med tett kontakt mellom NAV og utdanningsstedene.
  • Tett, individuell oppfølging gir generelt positive effekter. Gode grep er styrket opplæring i brukermedvirkning, vekt på relasjonelt arbeid for demotiverte deltakere, og færre deltakere per saksbehandlere.

Gjennomgangen resulterte i rapporten «Gode grep i kvalifiseringsløp», og den finner du her.

Mer om Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen:

Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen planlegges iverksatt fra januar 2016, og er et resultat av et partnerskap mellom Groruddalsbydelene, NAV Oslo, Utdanningsetaten i Oslo og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi Øst). Effektmålet for programmet er å fremme bedre levekår for innvandrere bosatt i Groruddalsbydelene gjennom økt deltakelse i arbeidslivet. Helt konkret er målsetningene for programmet å sørge for bedre og mer effektive tjenester for opplæring og kvalifisering, mer effektiv utnyttelse av virkemidler på tvers av sektorer, og at aktørene som gir innvandrere opplæring og kvalifisering har et profesjonelt partnerskap der de samarbeider systematisk.