Representantpanelet

Ideas2evidence har fått i oppdrag fra DIGSSCORE/Universitetet i Bergen å bygge opp og administrere «Representantpanelet». Representantpanelet er en internettbasert undersøkelse hvor norske folkevalgte representanter fra alle politiske nivåer inviteres til å delta for å si sin mening om forskjellige samfunnsforhold.

Målet er å lære mer om representanters meninger om politiske temaer, som for eksempel deres tanker om hvordan representasjon fungerer og hvordan det burde fungere; deres erfaringer med forholdet til borgerne, andre styringsnivåer, og de forskjellige oppgavene knyttet til å være folkevalgt; i tillegg til deres oppfatninger av eventuell nytteverdi knyttet til forskjellige demokratiske innovasjoner.

De folkevalgte representantene skal følges over tid med én undersøkelsen i året, de neste fire årene. Første undersøkelse gjennomføres i mars 2018. 

Representantpanelet drives av forskere ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, og er non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål. Prosjektleder er Yvette Peters. Universitetet i Bergen og Bergen forskningsstiftelse finansierer panelet. 

Ideas2evidence sitt prosjektteam består av Øivind Skjervheim (prosjektleder), Asle Høgestøl og Olav Bjørnebekk.