Ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland

ideas2evidence skal gjennomføre en ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland. Dette innebærer en analyse på flere nivå. For det første ser vi på sektorens direkte økonomiske omfang i form av sysselsetting og verdiskaping. For det andre analyserer vi sektorens indirekte betydning for andre virksomheter og næringer, f.eks. gjennom publikums kjøp av varer og tjenester.

Med utgangspunkt i Richard Florida's teorier om "the creative class" skal studien i tillegg til de økonomiske ringvirkningene sette søkelyset på mer grunnleggende og langsiktige effekter av kunst- og kultursektorens virksomhet. Betydningen av kunst og kultur for å fremme stedskvalitet, lokal identitet og sosial kapital er eksempler på dette.

Studien baseres på et rikt datamateriale, og omfatter både nyinnsamlede data og eksisterende registerdata bl.a fra Brønnøysundregisteret. Nye data inkluderer en spørreundersøkelse blant publikum på ulike kulturarrangement og en spørreundersøkelse blant kunst- og kulturvirksomhetene i fylket. 

Studien gjennomføres i perioden mai-februar. Oppdragsgiver er Kultur Vest AS, Bergen Næringsråd, Business Region Bergen og Bergen Reiselivslag.