Studie av kompetanse og kompetansebehov i filmnæringen på Vestlandet

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Vestnorsk Filmsenter å gjennomføre en studie av kompetanse og kompetansebehov i filmnæringen på Vestlandet. Studien er todelt. Første del er rettet mot filmnæringen selv og handler om filmskaperens egen kompetanse og behovene for å styrke denne kompetansen på ulike områder. Andre del er rettet mot skoleverket, skolens bruk av film i undervisningen og samarbeid mellom skole og filmnæring. Denne delen av studien er motivert av den nye satsingen på barn og unge i regjeringens filmpolitikk, et ansvar som i betydelig grad er blitt tillagt de regionale filminstitusjonene.

Studien dekker de fire fylkene på Vestlandet. I tillegg til web-baserte undersøkelser rettet mot filmskapere og filmarbeidere, blir det også gjennomført tilsvarende undersøkelser rettet mot medielærere i videregående skole, kunst-og håndverklærere i grunnskolen og norsklærere i videregående skole og grunnskolen.

Prosjektet er støttet av Filmkraft Rogaland, Norsk filminstitutt og Film & Kino. Prosjektet er planlagt ferdig i desember 2010.