Tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere

ideas2evidence har gjennomført en studie av policy og praksis knyttet til området tilrettelegging av informasjon for innvandrere innenfor sektorene NAV, skatt og helse. Studien har til hensikt å gi økt kunnskap om hvordan sentrale velferdsaktører formidler informasjon til brukere med innvandrerbakgrunn, hvilke utfordringer de står overfor i denne sammenheng og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for å drive god informasjonsformidling overfor brukere med innvandrerbakgrunn. Studien byggerpå analyser av kvalitative intervju med representanter fra de respektive direktoratene og fokusgruppesamtaler med lokale tjenesteytere innenfor hver sektor.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).