Utredning om økonomien i norsk filmbransje

Kulturdepartementet har engasjert ideas2evidence til å gjennomføre en utredning om økonomi og pengestrømmer i den norske filmbransjen. Utredningen skal inngå i Regjeringens gjennomgang av den norske filmpolitikken - en gjennomgang som blant annet har bakgrunn i de endringene den digitale utviklingen har ført til når det gjelder produksjon, distribusjon og salg av digitalt innhold.

Utredningen skal for det første kartlegge viktige utviklingstrekk i den norske filmbransjen siden 2008 og gi et bilde av hvordan bransjen, aktørene, finansieringskildene og inntektene ser ut i dag. For det andre skal utredningen vurdere og analysere styrker og svakheter i selve bransjen, effektene av de ulike tilskuddsordningene og hvordan finansieringsmodellene og inntektsstrømmene i bransjen fungerer. Departementet ønsker også en vurdering av hvordan næringspotensialet kan utnyttes på en bedre måte. For det tredje skal utredningen komme med anbefalinger om hvordan de statlige virkemidlene på filmområdet kan gjøres mer målrettede og effektive samtidig som det legges til rette for gode rammevilkår for norsk film. Sannsynlige konsekvenser av de foreslåtte anbefalingene skal også drøftes.

Prosjektet ble vunnet i en åpen anbudskonkurranse og ideas2evidence samarbeider med Vista analyse om prosjektet. 

Utredningen skal gjennomføres i perioden mars-august.